Tüzüğümüz

tuzuk

Dernek Kütük No: 06-062-185

HAYVAN BESLEME BİLİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I. ADI, AMACI, KURUCULARI VE MERKEZİ:

MADDE 1 – Derneğin adı,
HAYVAN BESLEME BİLİM DERNEĞİ’dir.
Merkezi, Ankara’dadır. Derneğin kısa adı; HAYBESBİLDER’dir
Derneğin Adresi: Menekşe 2 Sokak 35/19 Kızılay /ANKARA’dır.

Derneğin şubesi açılmayacaktır.

 

AMAÇ:
MADDE 2 –
Ülkemiz açısından büyük bir öneme sahip olan hayvancılık sektörünün gelişmesine, yemler ve hayvan beslemeye ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunmaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek üzere:

 1. a) Dünyada ve Türkiye’de bu konuda ortaya çıkan yenilikleri, üretici ve tüketiciler ile hayvancılığın çeşitli dallarında çalışan kişi, kurum ve kuruluşlara yayın ve toplantılar yoluyla duyurmak.
 2. b) Fakültelerin ilgili Anabilim dalları ve çeşitli araştırma kuruluşları tarafından hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, yemler, yem hijyeni ve teknolojisi konularında yapılacak araştırmaların yakın işbirliği ve eşgüdümünü sağlamak üzere önerilerde bulunmak ve desteklemek.
 3. c) Hayvan besleme, beslenme hastalıkları ve yemlerle ilgili alanlarda faaliyet gösteren bilim adamları ve teknik elemanların çalışmalarına yardımcı olmak, özlük haklarını korumak ve geliştirmek.
 4. d) İşletmelerin kendi aralarındaki ve resmi kuruluşlarla işbirliği ve dayanışmalarının sağlanmasına ve çeşitli sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak.
 5. e) Yetkili makamlardan izin almak kaydı ile gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı araştırma ve inceleme gezileri ile toplantılar düzenlemek; kitap, dergi vb. yayınlar yapmak.
 6. f) Hayvan besleme, beslenme hastalıkları, yem ham maddeleri ve yem katkı maddeleri üretimi, teknolojisi ve hijyeni gibi konularda bilimsel çalışmalar yapmak, bu konularda elde edilen bilgileri ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı veya sözlü olarak iletmek.

KURUCULAR:


MADDE 3 –
Dernek kurucu üyeleri T.C. uyruklu olup isim ve soyadları, meslekleri, iş ve ikametğah adresleri aşağıda gösterilmiştir. Kurucu üyeler derneğin teşekkülü ile asil üye sıfatını kazanırlar.

tuzuk_kurucular

BÖLÜM II ÜYELİK


ÜYELİK KOŞULLARI:


MADDE 4-
Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip, onsekiz yaşını bitirmiş ve madde 5 deki nitelikleri taşıyan kişiler derneğe üye olabilirler.

Yabancıların derneğe üye olabilmeleri için, Türk yurttaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye’de oturma hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. Onursal üyelik için oturma koşulu aranmaz.

 

ÜYELİK TÜRLERİ:


MADDE 5-
Dernek, genel koşulları taşıyan üç tür üyeden oluşur:

 1. a) GERÇEK KİŞİ ÜYE: Türkiye’de bulunan Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin Yemler ve Hayvan Besleme ile Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalları Öğretim Elemanları ile, bu konularda lisansüstü eğitim yapanlardır.
 1. b) ONURSAL ÜYE: Yukarıda sayılan türden üye olamayan ama derneği, çalışmalarında destekleyen, parasal yardımda bulunan, hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayan kuruluşlarla yerli ya da yabancı gerçek ya da tüzel kişi firma, şirket, kooperatif, vakıf ve derneklerin kendileri ya da temsilcileri yönetim kurulu kararı ile onursal üyeliği seçilebilirler.

ÜYE OLUŞ YÖNTEMİ:


MADDE 6-
Beşinci maddede belirtilen türden üyeliğin kazanılması: Başvuranların üyelikleri yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

ÜYELİK HAKLARI:


MADDE 7-
Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye üyelikten çekilme hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Genel Kurulda gerçek kişi üyenin bir oy hakkı vardır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA ÇIKARILMA:


MADDE 8-
Üyelikten çıkma, çekilme hakkının kullanılması ile olur. Çekilen üye, isteğini bir dilekçe ile yönetim kuruluna bildirir.

Bu tüzükte belirlenen konuları yerine getirmeyen, dernek amacına uymayan, iki yıl üst üste aidatını ödemeyen, zararlı çalışmaları bulunan ve alınan kararlara uymayan üyeler, disiplin kurulunun istemi ve yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
Üyelikten çıkarılanlar ilk Genel Kurulda itirazda bulunabilirler. Genel kurul kararı kesindir.

AİDATLAR:


MADDE 9-
Üyelik aidatı yıllık 36 Türk lirasıdır. Giriş aidatı 4 Türk lirasıdır. Aidatlar Genel Kurul tarafından tespit edilir. Onursal üyelerin aidat ödenti yükümlüğü yoktur.

 

BÖLÜM III DERNEĞİN ORGANLARI


I – GENEL KURUL


MADDE 10-
Genel Kurul, Derneğin gerçek kişi üyeleriyle tüzel kişi üyelerinin temsilcilerinden ve şubelerin delegelerinden oluşur. Genel Kurul  derneğin en yetkili organıdır.

 1. a) Genel kurul, üç yılda bir Mart içinde Yönetim Kurulunun çağrısı ile OLAĞAN,
 2. b) Yönetim ya da Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerin beşte birinin isteği üzerine OLAĞANÜSTÜ olarak toplanır.

Denetleme Kurulunun ya da beşte bir üyenin isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ya da beşte bir üyenin Sulh Hakimine başvurusu ile toplantı sağlanır.

ÇAĞRI:

MADDE 11- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ:

MADDE 12- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

TOPLANTI GÜNDEMİ VE HAZIRLANMASI


MADDE 13-
Genel Kurul toplantılarına ait gündem yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

Olağan toplantıya ait gündemde yıllık kesin hesap, bilanço, yeni yıl bütçesi, yönetim ve denetim kurulu raporları, gerekli olduğu hallerde yıllık aidatın tespiti ve yönetim ve denetleme kurulları üyelerinin seçimine dair maddeler görüşülür.

Olağan üstü genel kurul toplantısına ait gündemde ise toplantıya esas olan konuya veya konulara ait maddeler görüşülür.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI:


MADDE 14- a)
Toplantı Yeter Sayısı, Genel Kurul, genel kurulu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurulun derneğin dağılmasına karar verebilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması koşulludur.İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, İkinci toplantıya katılacak üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 1. b) Kararlar, toplanan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Derneğin dağılmasına ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

 1. c) Tüzük değişiklikleri genel kurula katılan üyelerin en az 2/3 oyu ile gerçekleştirilir.

TOPLANTI YÖNTEMİ:


MADDE 15-
Dernek genel kurul toplantıları, belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 1. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:


MADDE 16-
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:


MADDE 17-
Genel Kurulun görüşüp karara bağlayacağı konular şunlardır:

 1. a) Dernek organlarının seçilmesi.
 2. b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ve derneğin feshi hakkında karar vermek.
 3. c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurulunun aklanması.

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi.

 1. d) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması yada var olan taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 2. e) Derneğin uluslar arası çalışmada bulunması, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlarla işbirliği yapılması, onlara üye olarak katılması ya da ayrılması.
 3. f) Dernekten çıkarılan üyenin itirazının görüşülerek karara bağlanması.
 4. g) Bu tüzüğün ve yasaların yüklendiği görevleri yapmak.
 5. h) Derneğin amacının gerçekleştirilmesi yönünden söz konusu yılda yapılan çalışmaları ve araştırmaları gözden geçirmek ve yeni yılda yapılacak işler hakkında karar vermek.

II – YÖNETİM KURULU:


MADDE 18-
Yönetim kurulu derneği idare eder.

Yönetim kurulunun kararına dayanılarak yapılan işlemler başkan ve başkan yardımcısı genel sekreter ile muhasibin veya yönetim kurulunca yetki verilecek iki üyenin imzaları ile geçerlidir. Tek imza derneği bağlamaz.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ


MADDE 19-
Yönetim Kurulu Genel Kurulca gizli veya açık oyla seçilecek yedi asil, beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu başkanı üst üste en fazla iki dönem olmak üzere iki meslek grubundan dönüşümlü olarak seçilir. Yönetim kurulu üyeliği süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Asil üyeler aralarından başkan, başkan yardımcısı, genel sekreteri ve sayman üye seçer.
Asil üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Bu durumda en çok oy almış olan yedek üyeler asil üyeliğe geçerler. Yedek üyeler arasında eşit oy alınması durumunda asil üyelik kura ile belirlenir. Yönetim kurulu toplantılarına önceden bildirilen bir mazerete dayanmaksızın arka arkaya üç defa gelmeyen üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çekilmiş sayılır. Yedek üyelerinde davet edilmesine rağmen Yönetim kurulu üye sayısı üçe düşmüş ise Genel kurul mevcut Yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından 1 ay içerisinde olağan üstü toplantıya çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ


MADDE 20- Yönetim Kurulu şu işleri yapar:

 1. a) Derneği temsil etmek ya da bu konuda kendi üyelerinden iki kişiye yetki vermek.
 2. b) Gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açmak,

 

 

 1. c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin istemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
 2. d) Derneğin amacına ulaşmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak.
 3. e) Değer gördüklerini onursal üyeliğe seçmek.

 

 1. f) Üyelik için başvuranların üyeliğinin kabulünü ya da reddini en geç 30 gün içerisinde karara bağlamak
 2. g) Dernek çalışanlarına maaşları dışında yolluk, yiyecek ve ödül gibi ücretlerin verilmesine karar vermek. Gerekli durumlarda müdür, memur ve müstahdem gibi personeli tayin etme veya işten çıkarmak.
 3. h) Derneğe ait binaların kiralarını, dernekle ilgili hizmetlerin fiyatlarını ve fiyat tarifelerini tespit etmek.

ı)Bu tüzüğün ve yasaların yüklediği görevleri yerine getirmek.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTISI VE KARAR YETER SAYISI


MADDE 21-
Yönetim kurulu üye çoğunluğu ile toplanabilir. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu başkan veya başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır.

ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI:


MADDE 22-
Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli konularda çalışma grupları kurulabilir.

Bu gruplar üç ila dokuz kişiden oluşur. Bu gruplar yönetim kuruluna karşı sorumludur.

III – DENETİM KURULU:


MADDE 23- a)
Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

b)Denetim Kurulu, altı ayda bir toplanarak, Yönetim Kurulunun iş ve işlemlerini denetlemek

ve  dernek çalışmalarının tüzükte belirtilen amaçlara uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetlemekle yükümlüdür.

c)Denetim Kurulu, yıllık Genel Kurul toplantısından önce denetleme raporunu hazırlayarak genel kurula sunar.

 

IV- DİSİPLİN KURULU:


MADDE 24-
Genel Kurulca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur.
Bu kurul dernek tüzüğüne göre aykırı hareket eden üyelerin disiplin konuları ile ilgili her türlü hukuk işlerini inceler ve yönetim kuruluna sunar.

BÖLÜM IV DERNEK BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 25- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

BÖLÜM V.

 

DERNEK İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

 

MADDE 26- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

BÖLÜM VI SON HÜKÜMLER:


ULUSLARARASI İLİŞKİLER:


MADDE 27-
Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kabulü halinde ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili kuralları uyarınca uluslararası ilişkiler kurulabilir.
Uluslararası ilişkilerden amaç, Derneğin amaçları doğrultusunda çalışan ve Türk Hayvancılığına yararı olacağı düşünülen uluslararası nitelikteki bilimsel derneklere üye olmak, onlarla işbirliği yapmak, yayınlarına abone olmak biçiminde belirir.

DERNEK MALLARI:

 

MADDE 28- Dernek tüzel kişiliğinin herhangi bir nedenle fesih edilmesi veya kendiliğinden dağılmış sayılması hallerinde derneğin mal para ve hakları ilgili yasalar gereğince genel kurul tarafından belirlenecek yere devredilir. Derneğe ait bütün eşya, gazete, dergi, kitap ve bilgisayar özel maksat ve işler için dernek dışına çıkarılamaz ve kullanılamaz.

DEFTER VE KAYITLAR


MADDE 29-
Dernekler Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerde belirtilen derneklerin tutacakları defter, muhasebe, hesap kayıtları ile ilgili usul ve esaslara dair yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ


MADDE 30-
Tüzüğün değiştirilmesi için bu hususun genel kurul toplantısından evvel tespit edilen gündemde bulunması ve teklifin genel kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin çoğunluğu ile kabul edilmesi şarttır.

DERNEĞİN FESİH VE TASFİYESİ

MADDE 31- Derneğin feshine karar verilmesi için bu hususun gündemde bulunması ve genel kurula katılma sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemediği takdirde genel kurul dernekler kanununun ilgili maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin feshi  yönetim kurulu tarafından beş gün içerisinde Valiliğe bildirilir. Derneğin feshine karar verilmesi halinde genel kurul tarafından seçilecek 3 kişilik tasfiye kurulu tasfiye işlemlerini tamamlayarak derneğin mallarını Genel kurul kararında başka türlü belirtilen mercilere devreder.

TAMAMLAYICI KURALLAR:


MADDE 32-
Bu tüzükte yazılı olmayan hususlar hakkında Dernekler ile Medeni kanunun hükümleri uygulanır.

Prof.Dr. Nizameddin ŞENKÖYLÜ                                     Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER

Başkan                                                                         Başkan Yardımcısı

Prof.Dr. İbrahim ÇİFTÇİ                                              Prof.Dr. Sakine YALÇIN

Genel Sekreter                                                                           Sayman

Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN                                      Doç.Dr. Cengizhan MIZRAK

Serbest Üye                                                                         Serbest Üye